Alle rechten zijn voorbehouden. Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren van deze website.

Beeld-, geluids- en tekstmateriaal
Wij hebben ons best gedaan om alle rechthebbenden met betrekking tot beeld-, geluid en tekstmateriaal op deze website te achterhalen en te vragen of het materiaal gebruikt en gepubliceerd mag worden. Een ieder die meent dat zijn materiaal ten onrechte is gebruikt, verzoeken wij om zich tot ons te wenden.

We (Ed van Berkel en Piet van der Leer) waarderen het enorm dat een groot aantal mensen meewerkt aan de realisatie en uitbouw van deze website. Soms betreft de medewerking het vertellen van een verhaal, het leveren van een foto of het aanreiken van een idee. Naast deze ad-hoc medewerkers kennen we ook een vaste kern aan kunstenaars die periodiek een bijdrage leveren in de vorm van een schilderij, tekening of toepasselijk gedicht. Deze vaste kern willen we graag apart nog even noemen.

Fotografie: Piet van der Leer

Schilders: Tineke Noordzij, Joke Naaborg-Proemstra en Hannie van Gijzen.

Dichters: Ed van Berkel, Tom van Ooijen, Marien van den Berg, Cees Maree, Peter Lammers, Jaap van Oostrum, Hans Deijl, Cees van der Poll en Petri Jakobs.